Όροι Χρήσης

01. Αποδοχή όρων χρήσης διαδυκτιακού τόπου ourtravel.gr

Η «OUR TRAVEL - Χ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Β ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο Our Travel, μέσω του δικτυακού της τόπου ourtravel.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες / χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. H χρήση αυτού του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν.

02. Ορισμός του ourtravel.gr

Με τον όρο ourtravel.gr εννοείται το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών που αποτελούν τους δικτυακούς συνδέσμους www.ourtravel.gr . Οι επισκέπτες / χρήστες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ourtravel.gr και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

03. Απαιτούμενα μέσα πρόσβασης

Τα προτεινόμενα μέσα χρήσης για την ορθή λειτουργία του ourtravel.gr είναι:
  1. Ταχύτητα σύνδεσης: μεγαλύτερη του 1mbps
  2. Πρόγραμμα περιήγησης (browsers): internet explorer έκδοση 8 ή ανώτερη ή mozilla firefox έκδοση 3 ή ανώτερη ή chrome έκδοση 2 ή ανώτερη
  3. Πρόσθετες εφαρμογές (plug-in): Adobe Flash Player έκδοση 10 ή ανώτερη
  4. Ενεργοποιημένα Cookies
Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του ourtravel.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παρόχους (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

04. Πνευματικά δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το περιεχόμενο του ourtravel.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Οur Τravel. Οι επισκέπτες / χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και να εκμεταλλεύονται εμπορικά ή/και προσωπική τους χρήση το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ourtravel.gr, παρά μόνο στην περίπτωση που διαθέτουν την απαραίτητη έγγραφη άδεια της εταιρίας «OUR TRAVEL - Χ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Β ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΕΠΕ» για να το πράξουν, και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

05. Πνευματικά δικαιώματα τρίτων

Τυχόν εικόνες ή λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Οur Τravel ή τρίτα μέρη, όπως και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο ourtravel.gr δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

06. Διαφημιζόμενες σελίδες τρίτων

Το ourtravel.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών / χρηστών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στο ourtravel.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

07. Προωθητικές ενέργειες

Το ourtravel.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του στους επισκέπτες / χρήστες του.

08. Αποκλεισμός Ευθύνης

Το ourtravel.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες του.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανόμενης και της περίπτωσης αμέλειας, το ourtravel.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες / χρήστες κατά τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ourtravel.gr στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του ourtravel.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση ή εγγύηση. Σε καμία περίπτωση το Οur Travel δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου ή τρίτους.

Το ourtravel.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, η χωρίς σφάλματα. To ourtravel.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες σε τιμές, ημερομηνίες, προορισμούς, τοπωνύμια κλπ. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο και την ακρίβεια των εμφανιζόμενων τιμών, είναι συχνές οι αλλαγές στα ποσά (λόγω τροποποιήσεων από τους προμηθευτές ή αλλαγών στις νομισματικές ισοτιμίες). Παράλληλα, ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας του δικτυακού τόπου με δεδομένα είναι σημαντικά υψηλός. Σε κάθε περίπτωση, το Our Travel σας συνιστά να επιβεβαιώσετε απαραίτητα τις τιμές που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο - καθώς και κάθε άλλη εμφανιζόμενη πληροφορία - τηλεφωνικά, στo +302102844999.

Το ourtravel.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου του, αλλά και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Το ourtravel.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Κατά συνέπεια, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να απευθύνονται στους αντίστοιχους υπεύθυνους των δικτυακών τόπων και σελίδων, που φέρουν ακέραιη τη σχετική ευθύνη για την παροχή των πληροφοριών και υπηρεσιών τους. Το ourtravel.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων όπου παραπέμπει ή/και συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το Our Travel δεν φέρει καμία ευθύνη, για το περιεχόμενό τους, όπως και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, επειδή ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη.

09. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα στοχεία που καταχωρούν οι επισκέπτες / χρήστες οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου του ourtravel.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 («Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο αυτής της ανακοίνωσης. Κατά συνέπεια, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες / χρήστες του ourtravel.gr προτρέπονται να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ourtravel.gr συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Το ourtravel.gr δεν ελέγχει και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να απευθύνονται στους αντίστοιχους υπεύθυνους αυτών των σελίδων.

Το Our Travel δεν θα διαθέσει προς πώληση ή με άλλο τρόπο διαβιβάσει, παραχωρήσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού της τόπου ourtravel.gr σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες μόνο αρχές.

Το Our Travel είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες του ourtravel.gr για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του ourtravel.gr, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του (Πολυτεχνείου 6, Νέο Ηράκλειο, 14122, ΑΤΤΙΚΗΣ. τηλ. +302102844999, fax: +302102845999, info@ourtravel.gr ).

10. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ourtravel.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδίκαια να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ourtravel.gr και των επισκεπτών / χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο τους ίδιους. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

© 2019 OurTravel - Powered by Kentico CMS | Όροι χρήσης | SiteMap